Wedstrijdreglement

A. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van World Athletics is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

B. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De feitelijke toewijzing van een startvak en de indeling hiervan geschiedt door de Organisator. De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

C. Ereprijzen
Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Deelnemers die na de deadline de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

D. Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemers aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.

E. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en World Athletics.

F. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De Organisator behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen.

G. Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator ten minste één startnummer waarop het hem/haar toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn/haar borst (indien beschikbaar gesteld ook zijn/haar rug) het startnummer te bevestigen met behulp van de door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden.

De startnummers moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere erop afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem/haar zijn versterkt door de Organisator. De Deelnemer wordt dringend verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden (bij één startnummer aan de achterzijde van het borststartnummer en bij twee startnummers aan de binnenzijde van het rugstartnummer).

De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

H. Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemers vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de MYLAPS BibTag. Dit is een tijdregistratiechip die op de achterzijde van het startnummer is bevestigd. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze op de juiste wijze gedragen wordt.

I. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet opgenomen in de uitslag. Deelnemers die de finish na de deadline passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag. Het oordeel van de door de Organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een Deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Voor wedstrijdatleten gelden de limieten voor opname in de wedstrijduitslag conform het wedstrijdreglement. De tijdslimiet betreft 2 uur. 

J. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

L. Overige bepalingen

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons etc.) aan te nemen;
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht;
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken etc. is niet toegestaan;
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciete politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgeven, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook;
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt;
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat;
  • Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen schriftelijk aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden;
  • Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.

Inschrijving DSW Bruggenloop Rotterdam geopend!

Schrijf je nu in voor de DSW Bruggenloop Rotterdam 2023.

Lees meer